Mino izay ambaran’ny Baiboly

« Izay tsy niaro ny zananilahy, fa natolony hamonjy antsika rehetra Izy, tsy homeny antsika miaraka aminy maimaimpoana koa va ny zavatra rehetra? »  (Romana 8:32) Maro ny olona no manambara ny finoany aminn’ny maha-Kristiana azy saingy amin’ny teny tsy mazava tsara. Ny an’i Filipe Alou kosa, ilay mpanazatra ny ekipa-na base-ball antsoina hoe « Expos » ao Montreal, […]