ANDRO NAHATERAHANA FAHAROA HO AN’I PAOLY APOSTOLY.


Ary raha nandeha izy, dia tonga teo akaikin’i Damaskosy;
ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra tampoka
manodidina azy.
(Asa 9: 3)

Hoy ity vehivavy iray vao avy natao fandidiana sarotra tany
amin’ny toeram-pitsaboana iray ka sitrana soaman-tsara:
«Tsapako hoatran’ny manana andro nahaterahana roa aho:
ny iray, ilay andro tena nahaterahako dia tamin’ny volana
Janoary, ary ny faharoa dia ilay andro nanaovana fandidiana
ahy.»

Saoly koa dia nanana andro nahaterahana roa.  Ny
voalohany dia ilay ara-voajanahary tany Tarsosy any Asia
Minora.  Na dia tsy haintsika aza ny datin’andro, dia
fantatsika fa teraka tao amin’ny fianakaviana nanana ny
maha izy azy izy ary nizaka ny zom-pirenena Romana.
Toa an-drainy, dia tonga Fariseo izy.  Amin’ny maha
tanora mafana fo azy tao Jerosalema, dia nanenjika sy
nampahory ny Kristiana izy, vavolombelona – sady
nankasitraka tao am-pony, ny fitoraham-bato an’i Stefana.
Tamin’i Saoly teny an-dalana ho any Damaskosy iny, ny
fikasany tamin’izany dia ny hanenjika sy hampijaly ny
Kristiana tany, no nahatonga azy hiova ho Kristiana sy
nahazoany antso ho tonga apostoly. Ny tantaran’izany
fifanenany tamin’i Jesosy, Ilay nitsangana tamin’ny maty
izany, dia voarakitra ao amin’ny Asan’ny Apostoly
22:3-21.  Andro nahaterahany faharoa io.
Saoly, ilay Fariseo, dia tonga Paoly, Apostoly.

Zava-dehibe teo amin’ny fianakaviam-ben’ny Kristiana ny
niovany ho Kristiana ary io andro io no ankalazana ny
nahaterahany teo amin’ny ara-panahy. Tsy nisy nahavita be
tahaka an’i Paoly tamin’ny fanambarana ny Filazantsara
amin’izao tontolo izao.

Paoly no ohatra velona ny amin’ny fiovana, na ny
fahateraham-baovao.  Hoy izy, « Raha misy olona
ao amin’i Kristy, dia olom-baovao izy.»
(II Kor.
5:17).  Ny Filazantsara izay niainany, ka notoriany avy
eo, dia mitarika hatrany ho amin’io andro nahaterahana
ara-panahy io. Ny Fanahy Masina no namboatra antsika ho
olom-baovao, olona natokana ho an’i Kristy, Ilay
nohomboana teo ambony hazofijaliana ka natsangana tamin’ny
maty, ho antsika sy ho an’izao tontolo izao. Tahaka an’i
Saoly Fariseo natao batisa ary nitafy an’i Kristy, dia
tahaka izany koa isika izay tonga amin’ny finoana, nivoaka
avy tao amin’ny ranon’ny Batisa Masina, dia olona vaovao
izay manaraka an’i Jesosy mandritra ny fiainantsika
manontolo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: