Fanatitra toa inona?


Fanatitra velona sa fanatitra novonoina? Na dia teo amin’ny fiarahamonina tsotra aza dia nisy ireo nino ny fitahiana avy amin’ny lafiny maro: avy amin’ny razana, avy amin’ny fanahin’ny maty, avy amin’ny fanahy maro isankarazany, ary dia misy tokoa mahazo valiny amin’izany fanahy izany rehefa nanao fanekena sy fanatitra. Manatitra vato mamy, misy manatitra vola kely, misy mitondra tantely ary manosotra tantely ny toerana fihaonana amin’izany fanahy izany. Ao koa ireo manao fanatitra zavamananaina toy ny akoho alatsadrà sy vonoina eo mba ahafaly ilay fanahy angatahana fitahiana na angatahina zavatra. Ao ny manao fanatitra gisa, ary misy aza mahafoy omby iray mihitsy aza amin’izany. Iarahamahalala ny vidinjavatra ankehitriny, fa ny akoho iray dia any amin’ny iray alina ariary any vao mahazo, ny gisa efatralina, ny omby any amin’ny iray tapitisa ariary. Tena misy ny fahatokisana ny mpanome fitahiana! Ny an’ny Kristiana, dia hafa tokoa noho izany rehetra izany. Ny voalaza ao amin’ny Epistily ho an’ny Romana 12:1 dia toy izao: ” Koa amin’izany mangataka aminareo aho ry rahalahy, noho ny famindrampon’Andriamanitra, mba atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina , sitrak’Andriamanitra, dia fanompoampanahy mety ataonareo izany.” Ny tenan’ny kristiana no atolotra ny Tompo, ka tsy fanatitra maty (atolotra  ho faty, na mamono tena) no atolotra , fa fanatitra velona. Ny Fanatitra izay tena lehibe tsy misy toa azy, dia ny Tompo Jesosy nanolotra ny tenany ho faty teo amin’ny hazo fijaliana mba hitondra famonjena ho an’izao tontolo izao, ary izay rehetra mandray izany famonjena natolotra izany no mahazo fitahiana dia ny fiainana mandrakizay ao anatiny, sy ny fanaganana azy ho zanak’Andriamanitra (fananganan’anaka). Rehefa nandray izany ny olona iray dia velona ao amin’ny fiainambaovao ao amin’ny Kristy Jesosy. (Azo amin’ny Batisa izany). Fa maninona ary no fanatitra velona no ilain’ny Tompo? Satria ny fahaveloman’ny kristiana dia afaka ny ho velona ho an’i Jesosy izy.  Afaka manompo, afaka manao asa ho nan’ny Tompo, azon’ny Tompo atao fitaovana azo ampiasaina amin’ny fanohizana ny asany. Fanatitra velona, masina. Rehefa manolotra ny tena ho an’ny Tompo ny olona iray ho fanatitra velona dia azon’i Jesosy hamasinina izany mpanompo izay. Tsy afaka manamasintena na miezaka amin’ny herin’ny tenany samirery, fa Jesosy no manamasina azy,  ny Fanahy Masina no manamasina azy, afaka mandray ny famelankeloka avy amin’ i Jesosy izy, afaka miaina ny Soratra Masina izany kristiana izany. Koa ny fahavelomanao ary dia atolory ny Tompo, mba fiainampanompoana Azy ny ataonao rehetra, ary andraisanao ny fitahiana rehetra avy Aminy. Koa atolory ny tenanao ho fanatitra velona, masina, sitrak’Andriamanitra!

Hampahery anao anie ny Tompo!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: