Teny fampidirana ny amin’ny Karemy


  Karemy : Teny Fampidirana

 

Ny teny hoe ‘Karemy’ (na « Carême » amin’ny fiteny vahiny) dia avy amin’ny teny latina hoe « quadragesima », izay midika hoe 40 andro, na 40 taona …  Ny Fiangonana dia nanao fiomanana 40 andro mialoha ny Paska, dia ny Karemy izany, ary ny andro faha 40 dia mifanandrify amin’ny andro lehibe – ny andro Paska.

Jesosy  dia 40 andro tany an-efitra, tsy nihinan-kanina, tena niafy, ary na dia izay nanitrihiny ny lohany aza dia tsy nisy. Teo amin’izany fotoan-tsarotra izany indrindra Izy no  nalain’ny devoly fanahy, anefa dia nivoaka ho mpandresy.

Ny zanak’Isiraely koa dia nivezivezy efa-polo taona tany an-efitra ka nandalo fotoan-tsarotra sy fizahan-toetra nahamay, anefa dia tody soa aman-tsara tany amin’ilay tany nampanantenaina ihany, dia ny tany Kanana.

Andeha ary isika mba hiomana amin’ny hanatrehana ny Paska, ka fiomanana amin’ny alalan’ny Tenin’Andriamanitra, ary ny vavaka. Mety misy ny fiaretana amin’ny fifikirana amin’ny Tenin’Andriamanitra sy vavaka, nefa mbola tsy mafy noho ny fiaretan’i Jesosy tamin’ny nakan’ny devoly fanahy Azy tany an-efitra izany.

Ny Tompo hampahery anao!

Hitohy rahampitso…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: