Torimaso tsotra sy torimasom-panahy

 K A R E M Y 3  Misy tena sarotra amintsika olombelona ny manatanteraka zavatra sasany eo amin’ny fiainantsika, isan’izany ny fananana fahononam-po (ny mifehy ny nofontsika sy ny filàna aterak’izany nofo izany). Ho an’ny Kristiana dia voalaza ao amin’ny Galatiana 5: 23 fa ‘vokatry ny Fanahy Masina’ ny fahalemem-panahy sy ny ‘fahononam-po’ (‘maitrise de soi’ […]