Teny fito: (2)

« Dia hoy Jesosy taminy: anio no hihaonanao amiko any Paradisa » Lioka 23:43 Teny nataon’i Jesosy tamin’ny iray tamin’ireo jiolahy roa niara nohomboana taminy io. Tamin’ny andron’ny Testamenta Taloha dia nahantona amin’ny hazo  ny olona voaozon’Andriamanitra na koa ny olona nanao ratsy; ary  toa izany ireto olon-dratsy roa nahantona tamin’ny hazo  ireto. Jesosy dia noheverin’ ny […]