Teny fito: (1)


« Ary hoy Jesosy: Raiko ô, mamelà ny helony, fa tsy fantany izay
ataony » Lioka 23:34

Azo oharina amin’ny inona re ny maha-samihafa ny fihevintsika sy ny fihevitry ny Tompo? Raha ny Soratra Masina no Jerena dia izao no lazainy: Tahaka ny hahavon’ny lanitra noho ny tany no hahavon’ny làlako ny làlanareo. Tsy misy maharefy ny elanelan’ny tany sy ny lanitra, fa ny lanitra aza tsy hita marina ny fihafarany. Ny ambaran’ny Soratra Masina amin’izany dia tena ambony to-
koa ny làlan’ny Tompo noho ny làlantsika.
Fa raha ny an’ny mpianatra izay ampototry ny Tompo Jesosy aza dia ny hoe  » Ary izay teo aminy, rehefa nahita izay hanjo, dia nanao hoe: Tompoko, hamely amin’ny sabatra va izahay? »(Lioka 22:49)
Raha mandinika amin’ny saina tsy miangatra isika,iza no ambony kokoa, ny hoe: vonoy amin’ny sabatra io olona io, sa ny hoe avelao ny helok’io olona io?
Raha isika tokoa mantsy no teo amin’ny toeran’ny voaheloka, dia ho tsaroantsika tokoa ny hahavon’ny famelan-keloka noho ny famonoana.
Io no maha-hafa ny fihevitr’i Jesosy: sarobidy aminy ny fahavelomana na dia ny an’ny fahavalony aza, satria raha mbola misy fofonaina dia mbola misy azo antenaina. Ny Fanantenana lehibe indrindra dia ny fahavelomana mandrakizay ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra.
Ny fandraisantsika ny Famelan-keloka avy amin’i Jesosy no làlana  tokana hahazoana miditra amin’ny Fanjakan’Andriamanitra. Inona no antony nahatongavan’i Jesosy teto antany? Ny hamely sabatra an’ireo izay nikasa mamono Azy sa ny hitondra Famonjena ho an’izay rehetra mandray izany
Famonjena izany?
Izaho, hianao, dia mamono Azy amin’ny tsy fitomboan’ny Teniny ao anatintsika. Misy fotoana tsy tsaroantsika izany Teniny izany miantso ao anatintsika ao, fa aleontsika mihaino ilay feo hafa, dia ny feon’i Satana: ny feon’ny devoly dia mandambolambo, manodoka, mora tanterahina sy tsy misy fahasarotana fa mahasarika ny saina indrindra. Làlana malalaka, migodàna sy mora andehanana no atoron’i Satana fa tsy làlana tery izay mananosarotra ny manaraka azy, hany ka maro ny mandeha manaraka izany làlana atoron’i Satana izany.
Ny an’ny Satana anefa, dia ny hitarika antsika any amin’ ny fahaverezana mandrakizay, izay toa làlana migodàna eo imasontsika ankehitriny.
Raha miverina eto amin’ny andinin-tSoratra Masina eto isika: « Raiko ô,
mamelà ny helony fa tsy fantany izay ataony! » Iza no iresahan’i Je sosy eto? Ny Andriamanitra Ray eto no iresahany: mivavaka Izy eto.
Eto amin’izao fotoan-tsarotra izao dia mivavaka Jesosy. Moa ve rehefa mandalo fotoantsarotra isika dia mba mahatsiaro mivavaka, na miresaka amin’ny Tompo? Sao dia ny fisainana ara-nofo no mandeha aloha, tahaka ny an’ny mpianatra eto dia ny handray ny sabatra, dia ny sabatra ara-nofo fa tsy ny sabatry ny Fanahy akory.(jereo Efesiana 6:17)
Ankehitriny, raha namono an’i Jesosy isika, tsy niraharaha Azy isika, ka naleontsika nila hevitra tamin’olombelona, nitodika tany amin’ izao tontolo izao isika, niantehitra tamin’ ny fisainan’ny fontsika, dia mivavaka ho antsika Izy ankehitriny, mandohalika  ho antsika eo  ankavanan’ny Ray, ary hoy Izy: mamelà ny helony fa tsy  fantany izay  ataony. Tsy hampiasa sabatra aminao Izy, tsy hikapoka anao akory  Izy; koa manatona Azy. Hoy ny Teniny, fa izay rehetra manatona Azy tsy mba holaviny mihitsy.
Ny Famelan-keloka?
Ny fandraisana ny famelan-keloka no mitondra antsika ho amin’ny famonjena. Ny tantara lehibe iray (vakio Lioka 15:11-32), ny amin’ny zanaka naditra, nefa niverina tao an-tranon-dray aman-dreniny, dia natahotra ny hovonoin’ny rainy, anefa dia fandraisana feno fifaliana tsy misy toy izany no nandraisana izany zanaka avy naditra izany ka niverina tao antrano.
Hanomanan’i Jesosy fifaliana lehibe ianao raha miverina aminy!
Aza avela hosakanan’i Satana amin’ny feo hafa ny fiverenanao Aminy.
Fotoana mety izao, tsy holaviny mihitsy hianao. Hisy fifaliana lehibe ho Azy sy ho anao raha miverina hianao!

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :