Teny fito: (6)


“Vita.” Jaona 19:30

Teny fohy nataon’i Jesosy rehefa ho faty Izy io. Azo atao hoe teny nataony teo ampialana aina izany. Raha averintsika ny andininy rehetra misy io Teny farany nataon’i Jesosy io dia: “Ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy, dia nanao hoe vita; dia nanondrika ny lohany Izy ka nanolotra ny Fanahiny.” Jaona 19:30

Rehefa avy nanandrana ny vinaingitra Jesosy, dia niteny, ary rehefa vita ny teniny dia maty Izy. Ny maha-nofo ny Tompo dia voaandrany ihany ilay vinaingitra. Efa voasoritra mialoha fa ho faty Jesosy.

Ary nokasaina hatao tao amin’ny olona meloka ny fasany nefa teo amin’ny mpanan-karena Izy rehefa novonoina. Voalaza ao amin’ny Testamenta taloha izany (vakio Isaia 53:9) Fahatanterahan’ny Soratra Masina izany! Nisy asa nanirahan’Andriamanitra an’i Jesosy, araka ny voalaza ao amin’io Isaia 53 io ihany: hitondra fanasitranana ho antsika. Ny dian-kapoka taminy no nanasitranana antsika. Ka ny fahadisoan’ny oloko no nikapohana Azy? (Isaia 53:8b). Ny fahafatesan’ny Tompo no hamonjena antsika, ary na dia ny fahalalana Azy ihany aza no hanamarinany antsika Isaia 53:11.

Vita: maty ny Tompo.

Vita: vita koa ny asa nampanaovina Azy.

Vita: vita ny fahoriana nihatra Taminy.

Vita: vita ny Famonjena izao tontolo izao!

Nentiny ny fahotan’izao tontolo izao. Nentin’Ilay Zanak’ondry, tsy misy kilema, ny fahotan’izao tontolo izao, “Indro ny Zanak’ ondrin’ Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao.” (Jaona 1:29)                                                                                                                                     Vita ny fanesorana ny fahotantsika! Maty miaraka amin’ny Tompo ny fahotantsika.

Nitsangana anefa ny Tompontsika!

Foana ny fasana! teo no fahatanterahana faran-tampony ny faharesen’ny fahavalo. Niara maty tamin’ny Tompo isika, nefa miara-mitsangana Aminy koa, fitsanganana manambara fahavelomana.

Vita! vita tokoa ny iraka nampanaovina ny Tompo.

Vita koa anefa izany rehefa tanteraka amintsika ny famonjena nataony. Vita eo amintsika izany famonjena izany rehefa tanteraka amintsika ny Fananganana antsika ho Zanaka (fananganan’anaka avy amin’ Andriamanitra) Tanteraka izany rehefa mandray Azy isika ho Tompontsika. “Izay rehetra mandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra.” Jaona 1:12

Vita ny anjaran’ny Tompo, fa ny antsika kosa dia ny mandray Azy, avy eo dia maniraka antsika Izy ho vavolombelony ao antokantrano, eo amin’ny manodidina, ary hatrany amin’ny faran’ny tany.

Izao anio izao ary ny Tompo, izay afaka niteny hoe “vita” dia miantso anao hanolo-tena, hanavao fanoloran-tena, ary maniraka anao ho vavolombelony any amin’izay rehetra hitondrany anao. Ary mba afaka hiteny koa ianao rehefa miala aina hoe:

“Vita”

Ny Tompo hampahery anao!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: