Izy no miahy anareo…

« Ary apetraho aminy ny fanahianareo rehetra ; fa Izy no miahy anareo. Mahonona tena,miambena: fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany; tohero izy, ka miorena tsara amin’ny finoana hianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahinareo rehetra eran’izao tontolo izao. »  » Dia Izy no hahatanteraka sy hampihorina […]