» dia ny finoany no isaina… »

Maro no karazana finoana misy eto amin’izao tontolo izao. Mety misy akony    eo amin’ny fianantsika ihany izany. Ny tiana ambara eto anefa dia izay voalaza eto amin’ny Romana 4:5, 6b  » Dia ny finoany no nisaina ho fahamarinana (Abrahama), …Sambatra izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany.         Sambatra izay olona tsy isain’i Jehovah heloka ». […]

Araraotina ny fotoana!

« Isika tsy maintsy manao ny asan’izay naniraka Ahy, raha mbola antoandro; avy ny alina, ka tsy mahazo miasa ny olona. »  (Jaona 9:4) Jesosy eto dia mamaly ny fanontanian’ny mpianany ny amin’ilay lehilahy teraka jamba; ambarany fa ny hanehoana ny asan’Andriamanitra, fa tsy noho ny fahotan’ity lehilahy ity na ny ray aman-dreniny, no anton’izany fahaterahany jamba izany. Misy […]