Araraotina ny fotoana!

« Isika tsy maintsy manao ny asan’izay naniraka Ahy, raha mbola antoandro; avy ny alina, ka tsy mahazo miasa ny olona. »  (Jaona 9:4) Jesosy eto dia mamaly ny fanontanian’ny mpianany ny amin’ilay lehilahy teraka jamba; ambarany fa ny hanehoana ny asan’Andriamanitra, fa tsy noho ny fahotan’ity lehilahy ity na ny ray aman-dreniny, no anton’izany fahaterahany jamba izany. Misy […]