» dia ny finoany no isaina… »

Maro no karazana finoana misy eto amin’izao tontolo izao. Mety misy akony    eo amin’ny fianantsika ihany izany. Ny tiana ambara eto anefa dia izay voalaza eto amin’ny Romana 4:5, 6b  » Dia ny finoany no nisaina ho fahamarinana (Abrahama), …Sambatra izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany.         Sambatra izay olona tsy isain’i Jehovah heloka ». […]