« Hatramin’izany dia maro tamin’ny mpianany no nihemotra ka tsy niara-nandeha taminy intsony. Dia hoy Jesosy tamin’ny roambinifolo lahy : Hianareo koa va mba te hiala ? Simona Petera namaly Azy hoe : Tompo ô, hankany amin’iza moa izahay ? Hianao no manana ny tenin’ny fiainana mandrakizay” (Jaona 6:66-71) Raha jerena ny tantaran’ny Finoana izay arahintsika […]