Ny Fanahy mamantatra ny zavatra rehetra!

Ny sofintsika afaka mamantatra feo: mety feo mahafinaritra, mety feo mankadilo koa, ary misy aza feo izay tsy mba ren’ny sofin’olombelona akory toa ny « ultra son » ohatra. Ny masontsika dia mahita ny lokombonikazo kanto dia kanto ery, ny endriky ny faravodilanitra mamelona ny heritreritra ny amin’ny fahatsaran’ny asan’Andria-manitra nefa ao koa ireo zavatra mahatsiravina mampiorinkoditra […]