Tiava: Didy Vaovao

« Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. » Jaona 13:34  Ny Teny tonga nofo dia marika fa Andriamanitra mihitsy no nanetry tena ho eo anivontsika. Tamin’ny Solomona nanorina ny trano ho an’i Jehovah dia niteny hoe, Andriamanitra va hianao ka honina ety antany tokoa? […]