Ny fanadiovana ny olona amin’ny fahotany.

 » Ary hoy kosa Jesosy taminy: Hataonareo amiko tokoa izao ohabolana izao hoe: « Mpanao fanafody, sitrano ny tenanao »: izay renay fa nataonao tao Kapernaomy dia mba ataovy eto amin’ny taninao koa. Ary hoy koa Izy: lazaiko aminareo marina tokoa: tsy misy mpaminany ankasitrahana ao amin’ny taniny » Lioka 4:23-24  Ny fanadiovana ny olona amin’ny fahotana nataon’Andriamanitra […]