NY FIEREMAN’NY OLONA, NY FAHASOAVAN’ANDRIAMANITRA


NY FIEREMAN’NY OLONA, NY FAHASOAVAN’ANDRIAMANITRA “Fa fantrareo ny fahasoavan’i Jesosy Kristy Tompontsika, fa na dia nanan-karena aza Izy, dia tonga malahelo noho ny aminareo, mba hampanankarena anareo ny alahelony” (2 Korintiana 8: 9) Ny mpanoratra iray, antsoina hoe Lillian Hellman, ao anatin’ny tantara an-tsehatra iray izay nampitondrainy ny lohateny hoe The little Foxes (na ‘ireo Amboahaolo kely’), dia miresaka momba ny fieremana (na fitiavan-karena tafahoatra) izay nisy teo amina fianakaviana iray niaina tamin’faramparan’ny taon-jato teo. Avy ao amin’ny Testamenta Taloha no nakana ny lohatenin’izany tantara izany, “Sambory ny amboahaolo, dia ireo amboahaolo madinika izay manimba ny tanimboaloboka; …” (Tonon-kiran’i Solomona 2:15), ary mifandraika tamin’izany ny hevi-petsy hita teo amin’ireo mpilalao ny tantara an-tsehatra izay niaina tao anatin’ny fieremana. Manana ambara betsaka momba ny fieremana, amin’ny maha-zava-dratsy azy eo amin’ny ara-moraly ny Baiboly. Ambaran’Andriamanitra ao amin’ny Didy voalohany hoe: ”Aza manana Andriamani-kafa, fa Izaho ihany” (Deotoronomia 5:7). Amporisihany isika hatahotra, ho tia, ary hatoky Azy mihoatra ny zavatra rehetra. Fandikana ny didin’Andriamanitra ny fieremana, ny manao ny harena isan-karazany ho sampy izany. Ambonin’izany, tsy misy zavatra tsara entin’ny fieremana eo amin’ny fiainana an-davanandro. Rehefa voagejan’izany ny olona, dia simbain’izany ny fiainany ary tsy mitondra afa-tsy fampahoriana ho azy izany. Hoy i Paoly : “ary izay ta-hanan-karena dia latsaka amin’ny fakam-panahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra, izay mandetika ny olona ao amin’ny fandringanana sy ny fahaverezana” (I Timoty 6:9). Ahoana no fomba hahazoana mandresy ny fieremana? Amin’ny fijerentsika an’i Jesosy Kristy. Izy, ilay Zanak’Andriamanitra, dia nandà ny zavatra rehetra rehefa nanaiky ho tonga nofo ary teraka tao amin’ny fahantrana lalina. Tonga Izy ho fanavotana noho ny fahotantsika rehetra, ao anatin’izany ny fieremana, ary nitondra ho antsika ny harenan’ny lanitra tsy manam-paharoa Izy. Tena faran’izay nangidy ny fahantran’i Jesosy, nanosika Azy hiteny hoe tsy manan-javatra firy Izy noho ny amboahaolo, izay manana ny lavany; ny vorona izay manana akaniny; tsy misy toerana mba hametrahany ny lohany (Matio 8:20). Tonga harem-panahy bevava ho antsika ny fahantrany, dia izao izany : fihavanana amin’ Andriamanitra, ary famelan-keloka feno sy maimaimpoana no omeny antsika ka mahatonga antsika ho zanany sy mpandova ny fiainana mandrakizay. Tsy manan-kery hanintona antsika intsony ny zava-mandalo eto amin’ity izao tontolo izao ity : foana ny fieremana, satria efa nahazo ny harem-pahasoavan’i Kristy isika. Feon’ny Filazantsara ‘Manambara an’I Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ tél 22 210 42 – 034 01 078 23 – 032 43 968 53 e-mail : lhmmad@orange.mg

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :