Ny Fanalahidy : Manambara ny fahefan’i Kristy

  “Ary hapetrako eo an-tsorony ny fanalahidin’ny tranon’I Davida; dia hamoha izy, ka tsy hisy handrindrina; ary handrindrina izy, ka tsy hisy hamoha.”  (Isaia 22:22)   Rehefa nahavita  ny fe-potoana niasany tamin’ny maha Chancellor ny Exchequer azy  Andriamatoa Randolph Churchill, dia nisy solontenan’ny Parlemanta tonga tao an-tranony mba haka ireo fanamiana ofisialy. Tsy nety nanome […]

 TE HANASITRANA ANAO NY TOMPO JESOSY! Ho famerenana indray ny fihavanana dia mbola Andriamanitra ihany no manao ny dingana voalohany: « Ary nampianatra teo amin’ny synagoga anankiray Jesosy tamin’ny sabata. Ary indro, nisy vehivavy izay nanana fanahy maha-farofy valo ambin’ny folo taona, ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory. Ary rehefa nahita azy Jesosy, dia niantso […]

FANTATR’ANDRIAMANITRA NY FITENY REHETRA

    “Fa ilay mpamory hetra kosa…niteha-tratra ka nanao hoe: “Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko mpanota”. (Lioka 18:13)                   Ao anatin’ilay sarimihetsika amin’ny fiteny Anglisy mitondra ny lohateny hoe: “My Fair Lady” dia sahirana mafy ilay mpilalao sarimihetsika Eliza Doolittle amin’ny fanononana ara-dalàna ny “a”. Nilaza taminy ny mpampianatra azy ny tokony hamerimberenany rima […]