Mpanjaka mitaingina boriky.

« Lazao amin’i Ziona zanakavavy: Indro, ny Mpanjakanao avy ho anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa ». Mat.21:5 Ny advento dia tonon-taona iray eo amin’ny fiainam-piangonana. Ny Soratra Masina vakiana eo amin’ny Fiangonana dia miova ho amin’ny taom-pamakiana vaovao. Ny advento dia hanambarana fiomanana na fiandrasana fahatongavana zavatra iray. Ny ambaran’ny Teny […]

Ny fahotana: ny antony, ny sandany, ny fitsaboana

“Fa samy alaim-panahy ny olona raha tarihin’ny filany sy fitahiny izy. Ary ny filana rehefa torontoronina, dia miteraka ota; ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana”. (Jakoba 1:14-15)                 Nifandona tamin’ny fiaran’ny fiangonana iray ity mpitondra fiara iray hafa efa mamomamo, tamin’ny lalam-pirenena iray. Ota ny fahamamoana eo anatrehan’Andriamanitra, ota izay mitombo ary rehefa […]

NY FIHAVANANA AMIN’ANDRIAMANITRA NO VOALOHANY.

. “… solon’i kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe : mihavana amin’Andriamanitra anie hianareo (2 Kor. 5 : 20). Tao amin’ny tanàna afovoany andrefana iray dia nisy olona sasany manodidina ny fiangonana no namonjy izany “Mba hiaina ny fahatanterahan’ny fampihavanana ara-bolokoditra”. Izany dia ho fanarahana ny tenin’ireo fiangonan-dehibe izay nangataka am-pahibemaso famelana avy amin’ireo […]

Andriamanitra nefa nanetri-tena!

« Ary nony tonga tao Kapernaomy izy, dia nankeo amin’i Petera ny mpandray ny antsasaky ny sekely ka nanao hoe: Moa ny mpampianatra anareo tsy mba mandoa ny antsasaky ny sekely va? Dia hoy Petera: Mandoa ihany Izy. Ary raha tafiditra tao an-trano Petera, dia nosakan’i Jesosy teny Izy ka nataony hoe: Ahoana ny hevitrao, ry Simona? […]

Jiro ambany farafara

« Ary hoy Izy taminy: Moa entina va ny jiro mba ho saronan’ny vata famarana, na hatao ao ambany farafara? Tsy hatao amin’ny fanaovan-jiro va izy? Fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy haseho »Raha misy olona manan-tsofina ho entin-mihaino, aoka izy hihaino. Ary hoy Izy taminy: diniho izay teny renareo; araka ny ohatra […]