Jiro ambany farafara

« Ary hoy Izy taminy: Moa entina va ny jiro mba ho saronan’ny vata famarana, na hatao ao ambany farafara? Tsy hatao amin’ny fanaovan-jiro va izy? Fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy haseho »Raha misy olona manan-tsofina ho entin-mihaino, aoka izy hihaino. Ary hoy Izy taminy: diniho izay teny renareo; araka ny ohatra […]