Andriamanitra nefa nanetri-tena!

« Ary nony tonga tao Kapernaomy izy, dia nankeo amin’i Petera ny mpandray ny antsasaky ny sekely ka nanao hoe: Moa ny mpampianatra anareo tsy mba mandoa ny antsasaky ny sekely va? Dia hoy Petera: Mandoa ihany Izy. Ary raha tafiditra tao an-trano Petera, dia nosakan’i Jesosy teny Izy ka nataony hoe: Ahoana ny hevitrao, ry Simona? […]