NY FIHAVANANA AMIN’ANDRIAMANITRA NO VOALOHANY.


. “… solon’i kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe : mihavana amin’Andriamanitra anie hianareo (2 Kor. 5 : 20). Tao amin’ny tanàna afovoany andrefana iray dia nisy olona sasany manodidina ny fiangonana no namonjy izany “Mba hiaina ny fahatanterahan’ny fampihavanana ara-bolokoditra”. Izany dia ho fanarahana ny tenin’ireo fiangonan-dehibe izay nangataka am-pahibemaso famelana avy amin’ireo olona mbola velona ankehitriny, taranak’ireo andevo tamin’ny andro fahiny. Ara-baiboly ny fiainana amin’ny fandriam-pahalemana, araka izay vosoratr’i Paoly Apostoly hoe : “Raha azo atao, dia ataovy izay hihavananareo amin’ny olona rehetra”. (Rom. 12 : 18). Ny antony lehibe hamonjena fiangonana anefa dia tsy ny hahatanterahana fampihavanana ara-piaraha-monina, fa fampihavanana amin’Andriamanitra. Ny fametrahana ny fampihavanana amin’ny olona ho voalohany dia tahaka ny mametraka ny sariety eo alohan’ny omby. Tahaka ny tonga miaraka amin’ny harona mba hasiana voankazo kanefa tsy misy akory foto-boankazo maniry. Ny fampihavanan’Andriamanitra ny samy mpanota no fahamarinana ambony indrindra ao amin’ny Filazantsara. Raha nataon’i Kristy izany ho an’ny rehetra – ho an’izao tontolo izao – dia izay nandray izany amin’ny finoana ho toy ny fanomezana maimaim-poana avy amin’Andriamanitra ihany no mandray tombony avy amin’izany. Ao amin’ny fiangonana masin’Andriamanitra, ny Fanahy Masina dia “mamela isan’andro ny fahotako sy ny an’ny mino rehetra”. (Ny Foto-pianarana Kely). Izany no atao hoe mihavana amin’Andriamanitra ary ny vokany dia ny famonjena fiangonana sy mafana fo amin’ny fanompoana ao. Ny fihavanana amin’Andriamanitra no mialoha – fa tsy manaraka – ny fampihavanana ny tsirairay ao amin’ny fiaraha-monina. Ny voalohany no mandrisika antsika hamonjy fiangonana. Ao amin’ny fiangonana hita maso, ny olona nofo aman-dra dia mifanohana raha mandre ny tenin’Andriamanitra ary manao ny asan’Andriamanitra. Ny fototra mafy iorenan’ny fandriampahalemana eo amin’ny fifandraisan’ny samy olona dia ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra amin’ny alàlan’i Jesosy Kristy Tompontsika.

Feon’ny Filazantsara ‘Manambara an’I Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ tél 22 210 42 – 034 01 078 23 – 032 43 968 53 e-mail : lhmmad@orange.mg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: