Manao ahoana no tokony ho toetran’ny olon’Andriamanitra?

« Ary rehefa ren’i Jaona tao an-trano-maizina ny asa nataon’i Kristy, dia naniraka ny mpianany izy hanao aminy hoe: Hianao va Ilay ho avy, sa mbola hafa no andrasantsika? Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Mandehana hianareo, ka ambarao amin’i Jaona izao renareo sy sy hitanareo izao:  Mahiratra ny jamba, ary afaka ny mandringa; diovina […]

Mpanjaka avy amin-kery

« Ka ho reraka ny fon’ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin’ny tany; fa ny herin’ny lanitra dia hohozongozonina. Ary amin’izany andro izany dia hahita ny Zanak’olona avy eo amin’ny rahona amin-kery sy voninahitra lehibe izy. » Lio.21: 26-27 Ny maha iray ny Baiboly dia ny fifamenoana sy ny fifandraisan’ny boky rehetra mandrafitra […]