Manao ahoana no tokony ho toetran’ny olon’Andriamanitra?

« Ary rehefa ren’i Jaona tao an-trano-maizina ny asa nataon’i Kristy, dia naniraka ny mpianany izy hanao aminy hoe: Hianao va Ilay ho avy, sa mbola hafa no andrasantsika? Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Mandehana hianareo, ka ambarao amin’i Jaona izao renareo sy sy hitanareo izao:  Mahiratra ny jamba, ary afaka ny mandringa; diovina […]