Marina amin’ny ataony Andriamanitra

 » Tsy mahazo manao izay tiako amin’ny ahy va aho? Ratsy va ny masonao, satria tsara aho? Dia toy izany, ny farany ho voalohany, ary ny voalohany ho farany. » Matio 20:15-16 Mialoha izao teny izao dia nisy fanoharana nataon’i Jesosy amin’ny fanjakan’ny lanitra, dia ny amin’ilay lehilahy tompon-trano izay nivoaka maraina koa hanakarama mpiasa ho any […]

Ny kintana no nitarika ny Magy

« Dia nampaka ny Magy mangingina Heroda ka namototra fatratra taminy izay andro nisehoan’ilay kintana. Dia naniraka azy hankany Betlehema izy ka nanao hoe: Andeha, fotory tsarany amin’ilay Zazakely; koa rehefa hitanareo Izy, dia ambarao amiko, mba hankanesako any koa hiankohofako eo anatrehany. Ary rehefa nandre ny tenin’ny mpanjaka izy ireo dia lasa; ary, indro, ilay […]