Ny kintana no nitarika ny Magy

« Dia nampaka ny Magy mangingina Heroda ka namototra fatratra taminy izay andro nisehoan’ilay kintana. Dia naniraka azy hankany Betlehema izy ka nanao hoe: Andeha, fotory tsarany amin’ilay Zazakely; koa rehefa hitanareo Izy, dia ambarao amiko, mba hankanesako any koa hiankohofako eo anatrehany. Ary rehefa nandre ny tenin’ny mpanjaka izy ireo dia lasa; ary, indro, ilay […]