Aoka ny tenin’Andriamanitra hitombo ao anatintsika

« Hianareo no navela hahalala ny zava-miafina ny amin’ny fanjakan’ Andriama nitra; fa amin’ny olon-kafa dia fanoharana no atao, mba hijery izy fa tsy hahita, ary hahare, fa tsy hahafantatra. Koa izao no hevitry ny fanoharana; Ny voa dia ny tenin’Andriamanitra. Ireo teny amoron-dàlana dia izay mandre, nefa avy ny devoly ka manaisotra ny teny ao am-pony, fandrao hino izy […]