Amin’ny batisa dia manao fanekena amin’ny olona Andriamanitra!

« Ary tamin’izay Jesosy dia avy tany Galilia ka tonga teo amoron’i Jordana dia nanatona an’i Jaona Izy mba hataony batisa. Fa Jaona nandà Azy ka nanao  hoe:  izaho no tokony hataonao batisa, ka hianao indray va no mankaty amiko? Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe: Ekeo ihany ankehitriny, fa izao no mety amintsika hahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ka […]