Lehibe ny finoanao, tongava aminao araka izay irinao.

 » Ary Izy namaly ka nanao hoe: tsy nirahina aho afa-tsy ho amin’ny ondry very amin’ny taranak’Isiraely. Fa nanatona ihany ravehivavy, dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe : Tompoko ô, vonjeo aho. Fa Izy namaly ka nanao hoe: tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho an’ny amboakely. Fa hoy ravehivavy: Marina […]