Ny Tenin’Andriamanitra sy ny Fankatoavana Azy

« Fa tsy hisy ho tanteraka ny teny rehetra ataon’Andriamanitra. » Lioka 1:37 Nirahin’Andriamanitra ny anjely Gabriela hiteny amin’i Maria fa hitoe-jaza izy, ka hiteraka zaza-lahy ary ny anarany hatao hoe Jesosy, Zanaky ny Avo indrindra, ny fanjakany tsy hanam-pahataperana. Ny ambaran’ny anjely tamin’ity virjiny ity dia ny hoe: efa nahita fitia tamin’Andriamanitra izy. Ny mety ho […]