Sambatra izay tsy nahita nefa nino

Hoy Jesosy taminy: Satria nahita Ahy hianao, dia nino; sambatra kosa izay tsy nahita, nefa nino. Jaona 20: 29 Jesosy maty ary nitsangana tamin’ny maty. Nihorohoro ny mpianatra, ary tsy ho hitany intsony ny Mpampianatra azy ireo, izay nitaiza azy sy nikolokolo azy, koa sady nalahelo izy ireo no nihorohoro noho ny tahotra ny Jiosy, […]