ANDRIAMANITRA DIA FITIAVANA

« Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan’Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana; ary izay mitoetra amin’ny fitiavana no mitoetra ao amin’Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. » (I Jaona 4:16) Ny Epistily dia taratasy soratana amin’ny olona efa mino. Izany no anton’izao teny hitantsika eto izao. » Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan’Andriamanitra antsika. » NOFORONINY TAHAKA […]

Ny fomba handresena an’i Satana

« Indro efa nomeko fahefana  hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan’ny fahavalo hianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory.  Kanefa aza mifaly hianareo, satria manaiky anareo ny fanahy;  fa mifalia, satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo » Lioka 10: 19-20 Notoherin’ny  ‘Luddites’ ny  Revolisiona Indostrialy izay nitranga tany Angletera  tamin’ny voalohandohan’ny  taona  1800.  Noheverin’izy […]

Miaingà, mandehàna mitety ny tany

* Club FF Lycée Nanisana Nitohy tamin’iny volana Aprily 2013 iny ny fanasàna ny Club Feon’ny Filazantsara (FF) avy eny amin’ny Lycée Nanisana ho amin’ny famangiana Fiangonana. Ny Alahady 21 April 2013 lasa teo dia tanteraka soa aman-tsara koa ny asa fitoriana an-kira nataon’ireo mpianatra ao amin’io Club FF io teny amin’ny FJKM Imeritsiafindra Filadelfia. […]

Fiaraha-miombon’ antoka Fileovana Sahamadio (SPAFi)/ Feon’ny Filazantsara

Ainga vao ho fanatsaràna sy fampandrosoana ny asa Fitoriana Misaotra an’Andriamanitra fa dia tanteraka ny fikasàna ny hanitarana ny fiaraha- miasa amin’ny Synodam- paritany hafa. Ny 26, 27, 28 Aprily 2013 teo mantsy dia tontosa soa aman- tsara ny Fampiofanana « Fampitaovana ny olona masina«  voalohany tany amin’ny Synodam-Paritany Fisakana (SPAFi). Mpiofana 35 no nandray anjara […]

NY VOKATRY NY FISARAHANA TAMIN’NY TOMPO

Ireo rehetra ireo niray saina naharitra nivavaka mbamin’ny vehivavy sy Maria, renin’i Jesosy ary ny rahalahiny. Asa 1: 14 Ny tantara eto amin’ny Asan’ny Apostoly talohan’izao teny izao dia milaza ny amin’ i Jesosy nakarina, ary nisy rahona nitondra Azy, ka tsy hitan’ny maso intsony Izy. Tafasaraka tamin’ireo mpianany Jesosy. Tsy hahita an’i Jesosy amin’ny […]

NY FANAHY MAMANTATRA NY ZAVATRA REHETRA!

Ny sofintsika afaka mamantatra feo: mety feo mahafinaritra, mety feo mankadilo koa, ary misy aza feo izay tsy mba ren’ny sofin’olombelona akory toa ny « ultra son » ohatra. Ny masontsika dia mahita ny lokom-bonikazo kanto dia kanto ery. Ny endriky ny faravodilanitra dia mamelona eritreritra ny amin’ny fahatsaràn’ny asan’Andriamanitra; nefa, ao koa ireo zavatra mahatsiravina mampihoronkoditra […]

NY MPISORONA AMIN’IZAO ANIO IZAO

« Ka dia atsangana koa hianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy, ho fisoronana masina, hanatitra fanati-panahy sitrak’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesosy Kristy. » IPet 2: 5   Ny mpisorona tany aloha, tamin’ny Testamenta taloha dia ireto telo ireto no asany: – Manao ny asa fanompoana ho an’ny Tompo ao amin’ny Tempoly – Mampianatra ny lalàna hoan’ny […]