NY MPISORONA AMIN’IZAO ANIO IZAO

« Ka dia atsangana koa hianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy, ho fisoronana masina, hanatitra fanati-panahy sitrak’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesosy Kristy. » IPet 2: 5   Ny mpisorona tany aloha, tamin’ny Testamenta taloha dia ireto telo ireto no asany: – Manao ny asa fanompoana ho an’ny Tompo ao amin’ny Tempoly – Mampianatra ny lalàna hoan’ny […]