NY TANANA

« Koa amin’izany manetre tena ambanin’ny tàna-maherin’Andriamanitra, mba hanandratany anareo amin’ny fotoan’andro. » IPet 5: 6b Raha izao teny izao no dinihina dia manana tànana Andriamanitra. Any amin’ny boky hafa dia manambara koa ny fananan’Andriamanitra sofina mahay mihaino antsika rehefa tsy misy efitra mampisaraka ny olona Aminy dia ny fahotana. Efa tia antsika hatry ny ela Andriamanitra, […]