Famangiana Fiangonana

“ fa mitomboa amin’ny fahasoavana sy ny fahalalana tsara an’I Jesosy Kristy, Tompontsika sy Mpamonjy » (II Pet 3: 18a) Anisan’ny fomba iray entin’ny LHM ampahafantarana ireo programan’asa iandraiketany ny famangiana Fiangonana mandritry ny fotoam-pivavahana Alahady. Fotoana iray ihany koa hanentanana ireo kristiana mba handroso hatrany amin’ny fandalinanana ny Tenin’Andriamanitra izany mba tsy ho fahazarana […]