JESOSY, ILAY MPANALALANA.

“Fa Izy no fihavanantsika, Izay naha iray antsika roa tonta…” Efesiana 2:14. Ny Renirano Mississipi (any Etazonia) dia toy ny hantsana goavana iray nampisaraka ny ilany atsinanana tamin’ny ilany andrefana fahizany. Niova izany tamin’ny taona 1870 tany ho any, rehefa notanterahina ny fananganana tetezana iray, asa teo ambany fitarihan’i James B. Eads, hahazoana miampita io […]

Mpiara-miasa an-tsitrapo “Volontaire” FF

“Mahatoky Izay miantso anareo, sady Izy no hanefa izany” (ITes 5: 24) Ho fampandrosoana sy fampivelarana ny asa Fitoriana ny Filazantsara, ny FF dia miara-miasa amin’ny olona vonona hanolo-tanana azy amin’izany; isa-toerana : Fiangonana, Fikambanana, Sekoly, Université. Mpiara-miasa an-tsitrapo na « volontaire » moa no iantsoina azy ireo. Kristiana resy lahatra ary vononana hiandraikitra ny […]