JESOSY, ILAY MPANALALANA.

juillet 26, 2013

“Fa Izy no fihavanantsika, Izay naha iray antsika roa tonta…”
Efesiana 2:14.

Ny Renirano Mississipi (any Etazonia) dia toy ny hantsana goavana iray nampisaraka ny ilany atsinanana tamin’ny ilany andrefana fahizany. Niova izany tamin’ny taona 1870 tany ho any, rehefa notanterahina ny fananganana tetezana iray, asa teo ambany fitarihan’i James B. Eads, hahazoana miampita io renirano io, tsy lavitra ny tanànan’i St. Louis. Izany tetezana izany no nahatonga ny andaniny roa ho tafaray.

Toy io renirano Mississipi io ny ota, satria izy no nampisaraka ny taranak’i Adama rehetra tamin’Andriamanitra. Tany amin’ny lanitra-ny tany Andriamanitra ary ny olombelona rehetra dia tafasaraka taminy noho ny ota sy ny vokany: tsi-fanekena (na tsi-fanoavana), fihantsiana, fahafatesana. Tsy hain’ny olona samirery ny hanangana tetezana iampitana io elanelana nampisaraka io. Andriamanitra ihany no afaka hanao izany ary nataony tokoa izany. Nirahiny ny Zanany Lahitokana, ho ety amin’izao tontolo izao feno ota, ary Izy no Ilay Mpanalalana (na koa Mpampihavana) amin’Andriamanitra sy ny olona (Jereo 1Timoty 2:5). Amin’ny heviny ara-panahy, dia Izy no ilay tetezan’i Eads voalaza etsy ambony. Tamin’ny fanekeny (na fanoavany) an-tsitrapo ny lalàn’Andriamanitra sy ny niaretany ny fahafatesana izay sazin’ny ota, no nanokafany ny lalana mankany amin’Andriamanitra. Lazain’ny Fihirana amin’ny fomba tsotra izany “Nampihavanina Andriamanitra sy ny mpanota”. Ny filazan’i Paoly azy dia Andriamanitra no nampihavana izao tontolo izao taminy, amin’ny alalan’i Kristy, ary “Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan’Andriamanitra ao aminy kosa isika”. (2Korintiana 5:21)
Amin’ny finoana ny asam-panavotan’i Kristy Jesosy, dia mihavana amin’Andriamanitra isika, Izy no ilay Raintsika any an-danitra ary isika no zanany, na lahy na vavy. Amin’ny maha-zanak’Andriamanitra antsika dia mpiray tam-po isika ary miady mba hiara-monina amin’ny fihavanana. Hoy ny mpanao salamo: “Endrey, tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina” (Salamo 133:1). Isaky ny mita tetezana iray isika dia tsarovy fa amin’ny alalan’Ilay Tetezana ara-panahy natao ho antsika, dia tafaray amin’Andriamanitra isika ary isika tsirairay avy koa samy tafaray.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao!

 
Feon’ny Filazantsara
”Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana”

tél 22 210 42 – 034 01 078 23 – 032 43 968 53
E-mail : lhmmad@orange.mg
Publicités

Mpiara-miasa an-tsitrapo “Volontaire” FF

juillet 26, 2013

“Mahatoky Izay miantso anareo, sady Izy no hanefa izany” (ITes 5: 24)

Ho fampandrosoana sy fampivelarana ny asa Fitoriana ny Filazantsara, ny FF dia miara-miasa amin’ny olona vonona hanolo-tanana azy amin’izany; isa-toerana : Fiangonana, Fikambanana, Sekoly, Université. Mpiara-miasa an-tsitrapo na « volontaire » moa no iantsoina azy ireo. Kristiana resy lahatra ary vononana hiandraikitra ny sehatr’asa toy ny: Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) na “Cours biblique par Correspondance », Horonan-tsarimihetsika arahina fifanakalozan-kevitra, Tafika Masina, sns… Anisan’ireny Atoa A. Rado izay nanaraka ny FSMI ary nahavita ny fianarany ny volana May 2012. Nanolotena ho “Volontaires” FF hiandraikitra ny BCC tao @ Fiangonana FJKM Akadiaivo Miaramino izy. Rehefa vita ny fianarany dia niroso bebe kokoa teo amin’ny asa fanompoana izy. Misaotra an’Andriamanitra fa dia voaray ho mpianatra Mpitandrina eny amin’ny Faculté de Théologie Ambatonakanga izy ka nanomboka ny 8 Septambra 2013 teo ny fianarany. Mba hitohizan’ny asa fitoriana niarahany tamin’ny FF ao amin’ny Fiangonany dia nanolo-tena handimby azy Atoa Jean Yves. Izy no “volontaire” FF eo an-toerana amin’izao fotoana izao.

Pic 2 IMG_1090
Rado Rado sy Jean Yves
IMG_1098 < FJKM Ankadiaivo
Miaramino