ANDRO NAHATERAHANA FAHAROA HO AN’I PAOLY APOSTOLY.


“Ary raha nandeha izy, dia tonga teo akaikin’i Damaskosy; ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra tampoka manodidina azy.” Asan’ny Apostoly 9:3

Hoy ity vehivavy iray vao avy natao fandidiana sarotra tany amin’ny toeram-pitsaboana iray ka sitrana soaman-tsara: “Tsapako ho ohatran’ny manana andro nahaterahana roa aho: ny iray, ilay andro tena nahaterahako dia tamin’ny volana Janoary, ary ny faharoa dia ilay andro nanaovana fandidiana ahy.”

Saoly koa dia nanana andro nahaterahana roa. Ny voalohany dia ilay ara-boajanahary tany Tarsosy any Asia Minora. Na dia tsy haintsika aza ny datin’andro, dia fantatsika fa teraka tao amin’ny fianakaviana nanana ny maha izy azy izy ary nizaka ny zom-pirenena Romana. Toa an-drainy, dia tonga Fariseo izy. Amin’ny maha tanora mafana fo azy tao Jerosalema, dia nanenjika sy nampahory ny Kristiana izy, vavolombelona; sady nankasitraka tao am-pony ny fitoraham-bato an’i Stefana. Tamin’i Saoly teny an-dalana ho any Damaskosy iny, ny fikasàny tamin’izany dia ny hanenjika sy hampijaly ny Kristiana tany, nefa nahatonga azy hiova ho Kristiana sy nahazoany antso ho tonga apostoly. Ny tantaran’izany fifanenany tamin’i Jesosy Ilay nitsangana tamin’ny maty izany, dia voarakitra ao amin’ny Asan’ny Apostoly 22:3-21. Andro nahaterahany faharoa io. Saoly, ilay Fariseo, dia tonga Paoly, Apostoly. Zava-dehibe teo amin’ny fianakaviam-ben’ny Kristiana ny niovany ho Kristiana ary io andro io no ankalazana ny nahaterahany teo amin’ny ara-panahy. Tsy nisy nahavita be tahaka an’i Paoly tamin’ny fanambaràna ny Filazantsara amin’izao tontolo izao. Paoly no ohatra velona ny amin’ny fiovàna, na ny fahateraham-baovao. Hoy izy; “Koa raha misy olona ao amin’i Kristy, dia olom-baovao izy;”(II Kor 5:17). Ny Filazantsara izay niainany, ka notoriany avy eo, dia mitarika hatrany ho amin’io andro nahaterahana ara-panahy io.

Ny Fanahy Masina no manamboatra antsika ho olom-baovao, olona natokana ho an’i Kristy, Ilay nohomboana teo ambony hazofijaliana ka natsangana tamin’ny maty, ho antsika sy ho an’izao tontolo izao. Tahaka an’i Saoly Fariseo natao batisa ary nitafy an’i Kristy, dia tahaka izany koa isika izay tonga amin’ny finoana, nivoaka avy tao amin’ny ranon’ny Batisa Masina, dia olona vaovao izay manaraka an’i Jesosy mandritra ny fiainantsika manontolo.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’

tél 22 210 42 – 034 01 078 23 – 032 43 968 53
E-mail : lhmmad@orange.mg

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :