NY FIJOROANA


“Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara, dia aoka izy hitandrina, fandrao ho lavo.” 1 Kor 10:12

Tamin’ny namoronan’Andriamanitra ny olombelona, dia nampijoro ny olona izy: nataony ho mpanjaka ny olombelona, hanjaka amin’ny zava-boahary rehetra. Jehovah Andriamanitra mihitsy no nametraka azy amin’izany toerana izany. Noho ny famitahan’ny menarana anefa dia niala tamin’izany toerana izany izy. Lasa nikomy tamin’Andriamanitra. Noho ny tsy fitandremana dia tanteraka ny fahotana. Simba ilay fifandraisana tsara tamin’Ilay mpamorona azy. Tonga ny fahafatesana. Rehefa tanteraka ny ota dia nahatsiaro ny fitanjahany ny olona, ary dia izy tenany ihany no nanamboatra fitafiana tamin’ny ravinkazo izay ravin’aviavy. Tsy afaka anefa ilay fitanjahana. Andriamanitra mihitsy no nanome fitafiana hoditra ho azy ireo, izay vao voasarona ny henatra. Lavo ny olona noho ny ota. Satana dia tsy nanarina ny olona rehefa lavo izy, fa Andriamanitra mihitsy no nitady ny olona rehefa lavo izy. Nisy fotoana nakan’i Satana fanahy antsika, tamin’ny fitondran-tena samy hafa izay tsy nankasitrahan’ny Tompo, ary nahatonga antsika nitoetra teo ambany fahatezeran’Andriamanitra. Tsy mankasitraka ota Andriamanitra. Maharikoriko Azy ny ota rehetra, na kely na lehibe satria masina Izy. Lavo isika. Mila miverina amin’Andriamanitra, ka manetry tena eo anatrehany isika, ary hanaiky hotafiany ilay akanjo tsara indrindra, Ilay tena akanjo hoditra tsy mety lo, dia i Jesosy Kristy:”itafio Jesosy Kristy Tompo” (Rom 13:14). Ny marina, raha manaiky isika dia Izy mihitsy no manafy antsika. Sambatra ny olona izay voasarona ny fahotany. Indro Andriamanitra mitady ahy sy ianao. Aiza ianao ? Fa raha manaiky ho raisiny isika dia hajorony indray.

NY TOMPO HAMPAHERY ANAO!
 
Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’

tél: 22 210 42 – 034 01 078 23 – 032 43 968 53
E-mail : lhmmad@orange.mg
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: