RAHA TORONTORONINA NY FILANA DIA MITERAKA OTA

“Fa samy alaim-panahy ny olona raha tarihin’ny filany sy fitahiny izy. Ary ny filana rehefa torontoronina, dia miteraka ota; ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana.” (Jak 1:14-15) Ny filana dia zava-misy eo amin’ny maha olombelona. Ohatra ny rano dia manana toerana betsaka eo amin’ny tenan’ny olona ka ilainy amin’ny fahavelomana ; toy izany […]