NY MPAMPAKATRA SY NY AMPIAKARINA (ANY AN-DANITRA)

“Ary nahita aho fa, indro, ny tanàna masina, dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin’Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa mihaingo hihaona amin’ny vadiny” Apokalypsy 21: 2 Ao amin’ny boky nosoratan’i Charles Dickens nampitondrainy ny lohateny hoe Great Expectations (azo adika hoe Fanantenana Lehibe) dia asehony ny nanjo an-dRamatoakely Havisham izay voapetrapetraka tamin’ny alin’ny […]