NY FINOANA MAHAVONJY

« …Mandehana, misehoa amin’ny mpisorona. Ary rehefa lasa izy ireo, dia nadio teny ampandehanana. Ary ny anankiray tamin’ireo, raha nahita fa sitrana izy, dia niverina ka nankalaza an’Andriamanitra tamin’ny feo mahery, sady niankohoka tamin’ny tongotr’i Jesosy ka nisaotra Azy… » Lioka 17: 14-16 Nisy mararin’ny habokana folo lahy nifanena tamin’i Jesosy, ary niantso mafy Azy ny mba […]