MIHOATRA NOHO IZAY HEVERINTSIKA!

« Ary ho an’Izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato amintsika, ho Azy anie ny voninahitra ao amin’ny fiangonana sy ao amin’i Kristy Jesosy hatramin’ny taranaka farany indrindra mandrakizay mandrakizay. Amen. » Efes 3:20-21 Ny natao tsy hihoatra ny mpanao […]

Isantaonan’ny Synodam-Paritany Avaratrimania (SPAM)

“Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao” Lioka 2:30 Izany Tenin’Andriamanitra izany no foto-kevitra nampitondraina ny Isantaona Avaratrimania izay notanterahina tany Andranomanelatra ny Alarobia 04 – 08 Septambra 2013 lasa teo. Ny Isantaona moa dia fivoriambe iray eo anivon’ny Fiangonana Loterana Malagasy izay tanterahin’ny Synodam-paritany tsirairay isa-toerana. Anisan’ny nanatrika izany fivoriamben’ ny SPAM izany ny […]