MIHOATRA NOHO IZAY HEVERINTSIKA!

septembre 20, 2013

« Ary ho an’Izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato amintsika, ho Azy anie ny voninahitra ao amin’ny fiangonana sy ao amin’i Kristy Jesosy hatramin’ny taranaka farany indrindra mandrakizay mandrakizay. Amen. » Efes 3:20-21

Ny natao tsy hihoatra ny mpanao azy, ny noforonina tsy hihoatra ny mpamorona azy. Andriamanitra no mpamorona antsika olombelona. Na dia noforonina hanjaka amin’ny zava-boahary rehetra aza isika dia voafetra ihany: Ny noforonina tsy hihoatra ny mpamorona azy. Raha ny fiainan’ny olombelona dia 70 na 80 taona raha tahiny mateza. Andriamanitra anefa dia manambara ny tenany: « Izaho dia Izaho no Izy, ka tsy misy andriamanitra eto amiko. Izaho no mahafaty sy mahavelona, ary Izaho no maharatra sy mahasitrana. » Ary dia mbola Izy no mahay manao mihoatra noho izay heverintsika, mihoatra noho izay angatahintsika. Efa nanangana maty maro Jesosy Kristy: Lazarosy, ilay lehilahy zanaky ny mpitondra-tena…
Ny mahagaga anefa dia voasandok’i Satana mandrakariva isika, hatramin’ny ela ka mandraka ankehitriny, ka avilin’i Satana tsy hahatoky Ilay mahay manao mihoatra noho izay heverintsika. Koa andeha hiverina amin’Ilay Andriamanitsika, tia antsika fa tsy mba mamitaka antsika.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao!
 
Feon’ny Filazantsara
”Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana”

tél: 22 210 42 – 034 01 078 23 – 032 43 968 53
E-mail: lhmmad@orange.mg
Publicités

Isantaonan’ny Synodam-Paritany Avaratrimania (SPAM)

septembre 20, 2013

“Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao” Lioka 2:30

Izany Tenin’Andriamanitra izany no foto-kevitra nampitondraina ny Isantaona Avaratrimania izay notanterahina tany Andranomanelatra ny Alarobia 04 – 08 Septambra 2013 lasa teo. Ny Isantaona moa dia fivoriambe iray eo anivon’ny Fiangonana Loterana Malagasy izay tanterahin’ny Synodam-paritany tsirairay isa-toerana. Anisan’ny nanatrika izany fivoriamben’ ny SPAM izany ny Feon’ny Filazantsara (FF) notarihin’ny Taleny Atoa Andrianasolo Jaona sy mpiara-miasa aminy telo. Nisy “Stand” natsangana nentina nampahafantarana ny FF sy ireo sehatr’asa iandraiketany ary fampirantiana ireo sary rehetra mirakitra ny fiaraha-miasan’ny FF tamin’ireo Synodam-paritany marobe manerana ny nosy (SPAnta, SPFT, SPAf, SPATs, SPTm, SPA, SPAl, SPAFi ary indrindra ny SPAM). Fotoana natao indrindra koa nihaonana tamin’ireo Pastora mpiara-miasa ao @ SPAM hanaovana jery todika ny fiaraha-miasa, ireo “Volontaires” ary ireo mpianatra manaraka ny “Fampianarana Soratra Masina “. Misaotra an’Andriamanitra lehibe tokoa fa dia maro ireo mpianatra teo aloha no naniry ny hanohy ny fianarany indray. Tao ihany koa ireo resy lahatra hiroso amin’ny Fandalinana ny Soratra Masina, nisy ireo maniry hanao “volontaires”. Nahatratra teo amin’ny 1 000 ireo olona tonga nitsidika ny “Stand”.


DSC_0427 DSC_0343
Miaritra hain’andro sy orana ireo mpanatrika Isantaona Mampandroso ny mifampidinika: Pastora vitsivitsy sy ny Talen’ny Feon’ny Filazantsara
DSC_0296 DSC_0313
DSC_0360 DSC_0382
DSC_0457 DSC_0353
DSC_0316 DSC_0475
Liana amin’ireo sehatr’asa sahanin’ny Feon’ny Filazantsara
ireo olona tonga mitsidika ny trano heva