MIHOATRA NOHO IZAY HEVERINTSIKA!


“Ary ho an’Izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato amintsika, ho Azy anie ny voninahitra ao amin’ny fiangonana sy ao amin’i Kristy Jesosy hatramin’ny taranaka farany indrindra mandrakizay mandrakizay. Amen.” Efes 3:20-21

Ny natao tsy hihoatra ny mpanao azy, ny noforonina tsy hihoatra ny mpamorona azy. Andriamanitra no mpamorona antsika olombelona. Na dia noforonina hanjaka amin’ny zava-boahary rehetra aza isika dia voafetra ihany: Ny noforonina tsy hihoatra ny mpamorona azy. Raha ny fiainan’ny olombelona dia 70 na 80 taona raha tahiny mateza. Andriamanitra anefa dia manambara ny tenany: “Izaho dia Izaho no Izy, ka tsy misy andriamanitra eto amiko. Izaho no mahafaty sy mahavelona, ary Izaho no maharatra sy mahasitrana.” Ary dia mbola Izy no mahay manao mihoatra noho izay heverintsika, mihoatra noho izay angatahintsika. Efa nanangana maty maro Jesosy Kristy: Lazarosy, ilay lehilahy zanaky ny mpitondra-tena…
Ny mahagaga anefa dia voasandok’i Satana mandrakariva isika, hatramin’ny ela ka mandraka ankehitriny, ka avilin’i Satana tsy hahatoky Ilay mahay manao mihoatra noho izay heverintsika. Koa andeha hiverina amin’Ilay Andriamanitsika, tia antsika fa tsy mba mamitaka antsika.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao!
 
Feon’ny Filazantsara
”Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana”

tél: 22 210 42 – 034 01 078 23 – 032 43 968 53
E-mail: lhmmad@orange.mg
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: