MAMINDRA FO AMIN’IZAY TIA AZY ANDRIAMANITRA

octobre 28, 2013

« Koa aoka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitrao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky, Izay mitandrina fanekena sy famindrampo amin’izay tia Azy sy mitandrina ny didiny, hatramin’ny taranaka arivo mandimby. » (Deot 7:9)

Tia an’Andriamanitra ve isika? Mahatandrina ny didiny ve ianao isan’andro? Raha mahatanteraka izany isika, Jehovah Andriamanitra dia milaza eto fa mitandrina fanekena sy famindrampo hatramin’ny taranaka arivo mandimby. Tia ny tenantsika isika, ary tia ny taranatsika koa, nefa indrisy olo-mahantra isika satria tsy tanteratsika ny fitiavana Azy sy ny fitandremana ny didiny. Mamaly ny mpandrafy Azy amin’ny fandringanana Izy! Mpandrafy Azy isika satria manao zavatra hafa mihoatra an’ Andriamanitra! Hamaly miharihary ny mpandrafy Azy Andriamanitra! Mbola manana tombon’andro ianao anio, koa mibebaha fa eo akaikinao Jesosy, ary mbola vonona Izy hamela ny helokao rehetra. Andriamanitra mamindra fo Jehovah. Minoa an’i Jesosy Tompo, dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao.

Hiantra anao anie ny Tompo!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’

tél : 22 210 42 – 034 01 078 23 – 032 43 968 53
E-mail : lhmmad@orange.mg
Publicités