MAMINDRA FO AMIN’IZAY TIA AZY ANDRIAMANITRA

« Koa aoka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitrao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky, Izay mitandrina fanekena sy famindrampo amin’izay tia Azy sy mitandrina ny didiny, hatramin’ny taranaka arivo mandimby. » (Deot 7:9) Tia an’Andriamanitra ve isika? Mahatandrina ny didiny ve ianao isan’andro? Raha mahatanteraka izany isika, Jehovah Andriamanitra dia milaza eto fa mitandrina fanekena sy famindrampo […]