MAMINDRA FO AMIN’IZAY TIA AZY ANDRIAMANITRA


“Koa aoka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitrao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky, Izay mitandrina fanekena sy famindrampo amin’izay tia Azy sy mitandrina ny didiny, hatramin’ny taranaka arivo mandimby.” (Deot 7:9)

Tia an’Andriamanitra ve isika? Mahatandrina ny didiny ve ianao isan’andro? Raha mahatanteraka izany isika, Jehovah Andriamanitra dia milaza eto fa mitandrina fanekena sy famindrampo hatramin’ny taranaka arivo mandimby. Tia ny tenantsika isika, ary tia ny taranatsika koa, nefa indrisy olo-mahantra isika satria tsy tanteratsika ny fitiavana Azy sy ny fitandremana ny didiny. Mamaly ny mpandrafy Azy amin’ny fandringanana Izy! Mpandrafy Azy isika satria manao zavatra hafa mihoatra an’ Andriamanitra! Hamaly miharihary ny mpandrafy Azy Andriamanitra! Mbola manana tombon’andro ianao anio, koa mibebaha fa eo akaikinao Jesosy, ary mbola vonona Izy hamela ny helokao rehetra. Andriamanitra mamindra fo Jehovah. Minoa an’i Jesosy Tompo, dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao.

Hiantra anao anie ny Tompo!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’

tél : 22 210 42 – 034 01 078 23 – 032 43 968 53
E-mail : lhmmad@orange.mg
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: