NY SANDRIN’I JEHOVAH

« Mifohaza, mifohaza, ry sandrin’i Jehovah, mitafia hery! Mifohaza tahaka ny tamin’ny andro fahiny! Dia tamin’ny taranaka lasa ela. Tsy hianao va Ilay nitetitetika an-dRahaba sy nitomboka ny dragona? Tsy hianao va Ilay nahamaina ny ranomasina, dia ny rano ao amin’ny lalina indrindra, ka nanao ny ranomasina lalina ho làlana nalehan’ny navotana? » (Isaia 51:9-10) Ny sandry […]