OMANY NY FONAO

« …Injany! misy feon’ny miantso mafy any an-efitra hoe: Amboary ny làlan’i Jehovah, ataovy mahitsy ny làlan-kalehany » (Marka 1:3) Eto am-panombohana dia tsara ny manamarika fa tenin’Andriamanitra efa voasoratra ao amin’ny Isaia 40:3 izao averin’i Marka soratana eto izao. Izao anefa! Nosoratany izany mba hanehoany ny maha izy azy an’ny Jaona mpanao batisa izay mpialoha lalana […]