NY HERIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA.

« Ary tamin’izany andro izany dia nanomboka nitori-teny Jesosy ka nanao hoe: Mibebaha hianareo, fa efa akaiky ny fanjakan’ny Lanitra. » Matio 4:17 Fanomanana an’i Jesosy talohan’ny niatrehany ny asa: Ary Jesosy nentin’ny Fanahy nankany an’efitra, mba halain’ny devoly fanahy. Ary nifady hanina efa-polo andro sy efa-polo alina Izy, koa nony afaka izany, dia noana. Tsy zavatra […]