ANDRIAMANITRA MIHEVITRA ANTSIKA.

« Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin’ny farany. » Jeremia 29:11 Misy teny roa toa mifanohitra eto: Fiadanana sy Loza. Raha ny maha olombelona antsika dia aleontsika mandrakariva ny fiadanana noho ny loza. Ny loza dia hanambaràna zavatra sarotra mihatra. Raha […]

Mpiara-miasa an-tsitra-po:

Tsy maty antoka izay manompo ny Tompo « Fa aina ho an’ny mahazo azy izy Ary fahasalamana ho an’ny nofony rehetra. » (Ohab 4:22) Andriamatoa RABETSIMIALONA Hajanirina, « Volontaire » FF ankehitriny ao amin’ny FJKM Ikianja Fiderana no nanao fijoroana vavolombelona teo anatrehan’ny Kristiana ny Alahady 9 Febroary lasa teo. Tamin’izany no nanehoany tamin’ny fiangonana fa tsy maty antoka […]

Izy no fihavanantsika,

« Fa Izy no fihavanantsika, izay naha-iray antsika roa tonta ka nandrava ny efitry ny fisarahana. » Efes 2:14 Noho ny fahotan’ny olombelona dia nisy efitra mampisaraka azy amin’Andriamanitra, ary nitarika fahafatesana ara-panahy, tsy lavorary intsony ny fifandraisan’ny olona amin’Andriamanitra, ary nitoetra eo ambany fahatezeran’Andriamanitra ny olona. Tena toerana sarotra tokoa ny fitoerana eo ambany fahatezeran’Andriamanitra. Ilay […]

Fiaraha-miasa eto amin’ny foibe Feon’ny Filazantsara

« Ny ondriko mihaino ny feoko, ary Izaho mahalala azy, ary izy manaraka Ahy, » (Jaona 10:27) Zava-dehibe eo amin’ny fiarahamonina malagasy ny fahaizan’ny Ray aman-dReny sy ny zanaka mifampitondra eo anivon’ny ankohonana. Anisan’ny itarafana ny endrik’izany matetika ny fifamangiana ataon’izy ireo mandritra ny tonontaonan’ny Taona vaovao. Ny Zoma 07 Febroary 2014 lasa teo àry dia natao […]

Fihaonan’ny mpiara-miasa an-tsitra-po «FF»

Taona vaovao, Fanolorantena vaovao. Tontosa soa aman-tsara ny Asabotsy 01 janoary 2014 lasa teo ny fihaonan’ny mpiara-miasa an-tsitra-po « Feon’ny Filazantsara » teto amin’ny faritra Antananarivo sy ny manodidina, izay natao teto amin’ny foibe Lot II-V 72 Bel Air Ampandrana Antananarivo 101. Tamin’izany no nifampiarahabàna nahatratra ny taona teo amin’ireo mpiara-miasa rehetra ka nanaovana tomban’ezaka ny amin’izay […]

JESOSY – ISAN’NY FIANAKAVIANTSIKA.

« Koa izany no tsy mahamenatra Azy hanao ireo hoe rahalahy » (Hebreo 2:11) Lazain’ny apostoly Paoly ao amin’ny epistily nosoratany ho an’ny Romana fa “tsy menatra ny Filazantsara izy” (Rom 1:16). Raha jerena ny dikan-teny fototra amin’ny teny Latina ny hoe “tsy menatra”, io fanambaran’ny apostoly io dia milaza fa tsy saikatra, tsy hivoara-mena izy raha […]