IZA NO TOKONY HOJERENA ALOHA?

février 28, 2014

« Ary hoy ny olona taminy: Jesosy avy any Nazareta no mandalo. Dia niantso mafy ralehilahy ka nanao hoe: Ry Jesosy Zanak’i Davida ô, mamindrà fo amiko. Ary izay nandeha teny aloha dia niteny mafy azy mba hangina, fa vao mainka niantso antso izy ka nanao hoe: Ry Zanak’i Davida ô, mamindrà fo amiko. Ary Jesosy nijanona, dia nasainy ho entina eo aminy ralehilahy; ary rehefa mby akaiky izy
dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe: inona no tianao ataoko aminao? Ary hoy izy: Tompoko, ny mba hampahiratana ny masoko. Dia hoy Jesosy taminy: Mahirata ny masonao; ny finoanao no efa nahavonjy anao. Ary niaraka tamin’izay dia nahiratra ny masony. » Lioka 18: 37-43a

– Jesosy no banjinina:
Ity lehilahy ity na dia jamba aza, dia nibanjina an’i Jesosy ny fony ka na dia norarana mafy aza izy dia niantso mafy an’i Jesosy ihany.
– Tsy voatery ahalala ny mahamay antsika ny manodidina antsika:
Jesosy no afaka mijery antsika manokana amin’izay mahamay antsika, aleo aloha mibanjina Azy.
– Manandanja amin’ny Tompo hianao: aoka hatoky fa manandanja amin’i Jesosy isika. Hoy Izy: izay rehetra manatona Ahy tsy mba holaviko mihitsy. Vonona hihaino an’ity lehilahy ity ny Tompo Jesosy na dia maro aza ny olona nanaraka Azy, hitady Azy. Hitan’i Jesosy hianao izay tena mila Azy. Io aretina, io olana sarotra aminao io…Ento eo amin’i Jesosy.
– Mila ny finoana Azy mafy isika:
Ny finoana dia ny fanantenana ny zavatra tsy hita: jamba ity lehilahy ity. Ny finoana dia fahatokiana ny zavatra antenaina: nahatoky ity lehilahy ity fa afaka hanasitrana azy ny Tompo. Misy àry fotoana tsy nibanjinantsika ny Tompo, ka nihainoantsika an’i Satana.
Andeha isika hifona amin’Andriamanitra ka hijery an’i Jesosy, hatoky Azy; fa tsy holaviny isika raha manatona Azy.
Te ho sitrana va hianao? Ny finoana ny Tompo no mahavonjy anao!

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao
Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’

Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@orange.mg

Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book : Feon’ny Filazantsara

Raha nanoina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publicités

ANDRIAMANITRA MIHEVITRA ANTSIKA.

février 21, 2014

« Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin’ny farany. » Jeremia 29:11

Misy teny roa toa mifanohitra eto: Fiadanana sy Loza. Raha ny maha olombelona antsika dia aleontsika mandrakariva ny fiadanana noho ny loza. Ny loza dia hanambaràna zavatra sarotra mihatra. Raha ny tantaran’ny Zanak’Isiraely no dinihina dia tsy làlana mora hatrany no nitondran’Andriamanitra azy ireo fa làlantsarotra, toy ny làlana tany an’efitra; nefa kosa nahitàny ny Fitiavan’Andriamanitra, izay nanana ny Tànany mahery niarovany azy ireo, ary nanomezany vahaolana ho azy ireo hatrany. Tonga tany Kanana izy ireo tamin’ny farany. Nampiorina ny finoana an’Andriamanitra tao aminy izany rehetra izany! Toy izany koa ny làlana nomban’i Jesosy Kristy tamin’ny nanekeny ho tonga nofo, ka nahatsiarovany ny mafy rehetra mpanjo ny olombelona, dia ny mafy rehetra noho izay zakain’ny olombelona aza! Nefa fantantsika rehetra ny vokany: Nandresy tamin’ny Fandresena feno voninahitra Izy, dia ny fandresena ny fahafatesana. Nitsangana tamin’ny maty ny Tompo, resy ny fasana. Nandalo loza tokoa ny Tompontsika nefa naharitra ny fizahantoetra ka tonga tamin’ny fiadanana: mipetraka eo ankavanan’Andriamanitra. Eo amin’izao fiainantsika izao dia tsy tokony ho variana mimenomenona isika fa hahatsiaro hifikitra amin’ny finoana an’Ilay niantso antsika. Koa raha hitady Azy amin’ny fontsika isika dia ambarany fa ho hitantsika tokoa Izy!
Ny Tompo Jesosy hampahery anao!

Feon’ny Filazantsara
« Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book : Feon’ny Filazantsara

Raha nanoina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.


Mpiara-miasa an-tsitra-po:

février 20, 2014

Tsy maty antoka izay manompo ny Tompo

« Fa aina ho an’ny mahazo azy izy Ary fahasalamana ho an’ny nofony rehetra. » (Ohab 4:22)

Andriamatoa RABETSIMIALONA Hajanirina, « Volontaire » FF ankehitriny ao amin’ny FJKM Ikianja Fiderana no nanao fijoroana vavolombelona teo anatrehan’ny Kristiana ny Alahady 9 Febroary lasa teo. Tamin’izany no nanehoany tamin’ny fiangonana fa tsy maty antoka izy nanaraka an’i Jesosy ka nanolo-tena an-tsitra-po hiandraikitra ny fandrindràna ny Fianarana Soratra Masina Ifandraisana ‘FSMI’ iarahany amin’ny Feon’ny Filazantsara. Nampitombo ny fifaliana tao anatiny izany no sady nahitàny vahaolana mandrakariva teo amin’ny fiainany andavanandro na dia voatery niala tamin’ny asa fivelomany aza izy noho ny krizy nisy teto amin’ny firenena. Nisaorany an’Andriamanitra lehibe moa ny nanohanan’ny vadiny azy tamin’izay rehetra nataony. Marihina fa efa nisy mpiara-miasa an-tsitra-po iray teo alohany nefa noho ny tsy fahafahan’ iry voalohany dia izy no miantsoroka izany asa izany ankehitriny. Mahatratra 48 ireo mpianatra nahavita ny fianarany ka notolorana « SERTIFIKA ». Tamin’io Alahady io dia nanasa ny avy eto amin’ny Feon’ny Filazantsara izy hanentana sy hamporisika ny kristiana hiroso amin’ny fianarana ny Tenin’Andriamanitra ary hanatrika izany fizaràna SERTIFIKA izany izay natolotry ny Mpitandrina RAZAFIMAHEFA Noromandresy teo an-toerana.

DSC_0222 DSC_0221
FJKM Ikianja Fiderana
DSC_0205 DSC_0204
Andriamatoa RABETSIMIALONA Hajanirina, «Volontaire» FF ankehitriny
DSC_0203 DSC_0210
Mpitandrina RAZAFIMAHEFA Noromandresy mizara sertifika

Izy no fihavanantsika,

février 14, 2014

« Fa Izy no fihavanantsika, izay naha-iray antsika roa tonta ka nandrava ny efitry ny fisarahana. » Efes 2:14

Noho ny fahotan’ny olombelona dia nisy efitra mampisaraka azy amin’Andriamanitra, ary nitarika fahafatesana ara-panahy, tsy lavorary intsony ny fifandraisan’ny olona amin’Andriamanitra, ary nitoetra eo ambany fahatezeran’Andriamanitra ny olona. Tena toerana sarotra tokoa ny fitoerana eo ambany fahatezeran’Andriamanitra. Ilay naha endrik’Andriamanitra ny olona dia tsy tao intsony satria Simban’ny ota izany endrika izany. Nisy ny fisarahana: Andriamanitra Masina, ny olona mpanota. Tsy sitrak’Andriamanitra ny tsy fahamasinan’ny olona, maharikoriko Azy ny fahotana, ny fahalotoana. Malahelo anefa Andriamanitra noho izany fisarahana izany, ary te-hamitrana ny fihavanana indray Izy. Tiany ny olona noforoniny ka tiany arodana indray ilay efitra vokatry ny ota nataon’ny olony. Ny zava-mahagaga anefa dia Ilay Zanany Lahitokana dia I Jesosy Kristy mihitsy no nataony Sorona hahatanteraka ny fihavanana ho fanamboarana indray ny simba. Jesosy Kristy Ilay masina hamonjy ny tsy masina, ary nanaiky hihosina ny fahalotoana rehetra; eny hatramin’ny fitoerana tao antranon’omby aza. Tsy izany ihany fa nanaiky hitondra ny aretin’ny olony Izy, ary ny dian-kapoka taminy no nanasitranana ny olony. Tsy mizaha tavan’olona Izy fa izay rehetra manatona Azy dia tsy holaviny mihitsy. Tahaka ny nitadiavany ilay vehivavy mpanota ho vonjena, dia Izy indray no nangataka rano taminy na dia Izy aza no Ilay manana loharano miboiboika ao anatiny. Noho ny Fitiavany antsika dia toa Izy mihitsy no mangataka amintsika ny handray ny famonjena atolony antsika. Isika no tena mila famonjena nefa Izy no miangavy antsika handray izany famonjena izany. Eo amin’ny samy olombelona koa dia niteraka fifanilihana ny ota, ary misy ny hoe voafora sy ny tsy voafora. Nefa rehefa mandray ny famonjena nentin’I Kristy ny olona dia lasa nifanakaiky noho ny ràn’I Kristy ireo izay lavitra fahiny. Fa Izy no fihavanantsika izay naha-iray antsika roa tonta ka nandrava ny efitry ny fisarahana. Mitady fihavanana amintsika Andriamanitra amin’izao ankehitriny izao ary te handrava ny karazana efitra fisarahana rehetra. Moa mba henontsika ve ny antsony? Mety nihaino ny feon’I Satana ianao teo aloha, nefa ankehitriny henoy ny feon’ny Tompo Jesosy miantso anao te hihavana aminao indray!

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
« Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana »

Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53

E-mail: lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanoina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.


Fiaraha-miasa eto amin’ny foibe Feon’ny Filazantsara

février 13, 2014

« Ny ondriko mihaino ny feoko, ary Izaho mahalala azy, ary izy manaraka Ahy, » (Jaona 10:27)

Zava-dehibe eo amin’ny fiarahamonina malagasy ny fahaizan’ny Ray aman-dReny sy ny zanaka mifampitondra eo anivon’ny ankohonana. Anisan’ny itarafana ny endrik’izany matetika ny fifamangiana ataon’izy ireo mandritra ny tonontaonan’ny Taona vaovao. Ny Zoma 07 Febroary 2014 lasa teo àry dia natao teto amin’ny foiben’ny Feon’ny Filazantsara (FF) Lot II-V 72 Bel Air Ampandrana Antananarivo ny fifampiarahabàn’ny Mpiara-miasa rehetra (avy eto @ foibe FF) izay notarihin’ny Tale ANDRIANASOLO Jaona andaniny, ary ny Ray aman-dReny tonga namangy dia ny Filohan’ny Komity mpitantana na ny « CA » eo anivon’ny FF, Atoa ANDREAS Richard ankilany. Ny Talen’ny FF moa no nisolo tena ny mpiara-miasa rehetra nitondra ny teny fiarahabàna sy firariantsoa ho an’ny filohan’ny « CA » ary nanao tatitra tsotra mahakasika ny fizotry ny asa nandritra ny taom-piasàna 2013. Taorian’izany kosa no nisaoran’ny filohan’ny « CA » ny Mpiara-miasa rehetra ka nitondràny fampaherezana sy toro-hevitra mahasoa. Nofaranana tamin’ny fiaraha-miala hetaheta am-pirahalahina izany.

DSC_0188 DSC_0192
Fiarahabana ny filohan’ny Komity mpitantana Atoa ANDREAS Richard mampahery ny mpiara-miasa
DSC_0193 DSC_0194
DSC_0197 photo de groupeFF2
Fiaraha-miala hetaheta fohy Ireo mpiara-miasa eto amin’ny foibe FF

Fihaonan’ny mpiara-miasa an-tsitra-po «FF»

février 7, 2014

Taona vaovao, Fanolorantena vaovao.

Tontosa soa aman-tsara ny Asabotsy 01 janoary 2014 lasa teo ny fihaonan’ny mpiara-miasa an-tsitra-po « Feon’ny Filazantsara » teto amin’ny faritra Antananarivo sy ny manodidina, izay natao teto amin’ny foibe Lot II-V 72 Bel Air Ampandrana Antananarivo 101. Tamin’izany no nifampiarahabàna nahatratra ny taona teo amin’ireo mpiara-miasa rehetra ka nanaovana tomban’ezaka ny amin’izay asa efa vita sy mbola miandry. Ny Pastora RANDRIAMANANTENA Simon moa no nitondra ny tenin’Andriamanitra ho fampaherezana ny tsirairay, izay nalaina tao amin’ny Jaona 4:1-30. Nisongadina tamin’izany fa « Noho ny fitiavan’i Jesosy dia manao dingana Izy manatona ny olona tsirairay ». Teo am-pamaranana, ny Talen’ny Feon’ny Filazantsara dia nisaotra sy nanome hafatra ny rehetra mba samy hazoto sy hiroso hatrany amin’ny asa fanompoana efa nanolorany tena avy ny tsirairay.
Marihina fa nahatratra 56 ireo Mpiara-miasa an-tsitra-po tonga nanatrika ny fihaonana.

DSC_0185 DSC_0036
Tranon’ny foibe Feon’ny Filazantsara Ampandrana Bel Air Antananarivo Mpitandrina Holda
manao ny vavaka fanombohana
DSC_0051 DSC_0040
DSC_0083 DSC_0114
DSC_0140 DSC_0050
DSC_0136 DSC_0097
Aoka ho samy hazoto sy hiroso hatrany amin’ny asa fanompoana
efa nanolorany tena avy ny tsirairay.

JESOSY – ISAN’NY FIANAKAVIANTSIKA.

février 7, 2014

« Koa izany no tsy mahamenatra Azy hanao ireo hoe rahalahy »
(Hebreo 2:11)

Lazain’ny apostoly Paoly ao amin’ny epistily nosoratany ho an’ny Romana fa “tsy menatra ny Filazantsara izy” (Rom 1:16). Raha jerena ny dikan-teny fototra amin’ny teny Latina ny hoe “tsy menatra”, io fanambaran’ny apostoly io dia milaza fa tsy saikatra, tsy hivoara-mena izy raha mijoro ho vavolombelon’ny Filazantsaran’ny Kristy. Ny henatra amin’ny olom-belona dia fihetsika izay asetriny manoloana toe-javatra izay nitondra fahasahiranana mifangaro tahotra teo aminy. Endrey mahafinaritra ery ny mahalala fa tsy manahirantsaina an’i Jesosy ny miantso antsika hoe rahalahiny sy anabaviny! Manazava ny mpanoratra ny epistily ho an’ny Hebreo fa Jesosy,Zanak’Andriamanitra, dia « voasatroka voninahitra aman-daza, mba hanandrana fahafatesana hamonjy ny olona rehetra noho ny fahasoavan’Andriamanitra” (Heb 2:9). Ary satria Izy niaritra fahoriana ho an’ny mpanota rehetra, dia tonga “Tompon’ny famonjena azy” Izy (Heb 2:10). Na dia efa nasandratra any an-danitra aza Jesosy ankehitriny, dia mbola mifandray akaiky amintsika hatrany. Ny Mpamonjy sy ireo olom-boavonjy dia tena iray aina araka izay voasoratra ao amin’ny epistily ho an’ny Hebreo hoe “Fa iray no niavian’izy roroa, na Izay manamasina na izay hamasinina” (Heb 2:11). Zanaka natsangana ary anisan’ny fianakavian’ny Ray any an-danitra isika tamin’ny alalan’ny Batisa ho amin’i Kristy. Jesosy dia rahalahintsika ary ekeny ho rahalahiny sy anabaviny isika. Tena Zanak’Andriamanitra tokoa Jesosy, kanefa koa iray fianakaviana amintsika Izy satria olombelona koa Izy. Endrey mifamatotra akaiky Aminy tokoa isika! Ny faneken’i Kristy antsika ho fianakaviany dia maneho ny fifandraisantsika roroa. Toy ny vola vy io, manana lafiny iray hafa, ary io lafiny io dia maneho antsika izay tsy menatra ny hiantso an’i Jesosy hoe rahalahintsika. Amin’ny finoana no hanekentsika Azy eo anatrehan’izao tontolo izao, ary tsy mahamenatra antsika izany.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’

Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@orange.mg

Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book : Feon’ny Filazantsara

Raha nanoina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.