Fihaonan’ny mpiara-miasa an-tsitra-po «FF»

février 7, 2014

Taona vaovao, Fanolorantena vaovao.

Tontosa soa aman-tsara ny Asabotsy 01 janoary 2014 lasa teo ny fihaonan’ny mpiara-miasa an-tsitra-po « Feon’ny Filazantsara » teto amin’ny faritra Antananarivo sy ny manodidina, izay natao teto amin’ny foibe Lot II-V 72 Bel Air Ampandrana Antananarivo 101. Tamin’izany no nifampiarahabàna nahatratra ny taona teo amin’ireo mpiara-miasa rehetra ka nanaovana tomban’ezaka ny amin’izay asa efa vita sy mbola miandry. Ny Pastora RANDRIAMANANTENA Simon moa no nitondra ny tenin’Andriamanitra ho fampaherezana ny tsirairay, izay nalaina tao amin’ny Jaona 4:1-30. Nisongadina tamin’izany fa « Noho ny fitiavan’i Jesosy dia manao dingana Izy manatona ny olona tsirairay ». Teo am-pamaranana, ny Talen’ny Feon’ny Filazantsara dia nisaotra sy nanome hafatra ny rehetra mba samy hazoto sy hiroso hatrany amin’ny asa fanompoana efa nanolorany tena avy ny tsirairay.
Marihina fa nahatratra 56 ireo Mpiara-miasa an-tsitra-po tonga nanatrika ny fihaonana.

DSC_0185 DSC_0036
Tranon’ny foibe Feon’ny Filazantsara Ampandrana Bel Air Antananarivo Mpitandrina Holda
manao ny vavaka fanombohana
DSC_0051 DSC_0040
DSC_0083 DSC_0114
DSC_0140 DSC_0050
DSC_0136 DSC_0097
Aoka ho samy hazoto sy hiroso hatrany amin’ny asa fanompoana
efa nanolorany tena avy ny tsirairay.
Publicités

JESOSY – ISAN’NY FIANAKAVIANTSIKA.

février 7, 2014

« Koa izany no tsy mahamenatra Azy hanao ireo hoe rahalahy »
(Hebreo 2:11)

Lazain’ny apostoly Paoly ao amin’ny epistily nosoratany ho an’ny Romana fa “tsy menatra ny Filazantsara izy” (Rom 1:16). Raha jerena ny dikan-teny fototra amin’ny teny Latina ny hoe “tsy menatra”, io fanambaran’ny apostoly io dia milaza fa tsy saikatra, tsy hivoara-mena izy raha mijoro ho vavolombelon’ny Filazantsaran’ny Kristy. Ny henatra amin’ny olom-belona dia fihetsika izay asetriny manoloana toe-javatra izay nitondra fahasahiranana mifangaro tahotra teo aminy. Endrey mahafinaritra ery ny mahalala fa tsy manahirantsaina an’i Jesosy ny miantso antsika hoe rahalahiny sy anabaviny! Manazava ny mpanoratra ny epistily ho an’ny Hebreo fa Jesosy,Zanak’Andriamanitra, dia « voasatroka voninahitra aman-daza, mba hanandrana fahafatesana hamonjy ny olona rehetra noho ny fahasoavan’Andriamanitra” (Heb 2:9). Ary satria Izy niaritra fahoriana ho an’ny mpanota rehetra, dia tonga “Tompon’ny famonjena azy” Izy (Heb 2:10). Na dia efa nasandratra any an-danitra aza Jesosy ankehitriny, dia mbola mifandray akaiky amintsika hatrany. Ny Mpamonjy sy ireo olom-boavonjy dia tena iray aina araka izay voasoratra ao amin’ny epistily ho an’ny Hebreo hoe “Fa iray no niavian’izy roroa, na Izay manamasina na izay hamasinina” (Heb 2:11). Zanaka natsangana ary anisan’ny fianakavian’ny Ray any an-danitra isika tamin’ny alalan’ny Batisa ho amin’i Kristy. Jesosy dia rahalahintsika ary ekeny ho rahalahiny sy anabaviny isika. Tena Zanak’Andriamanitra tokoa Jesosy, kanefa koa iray fianakaviana amintsika Izy satria olombelona koa Izy. Endrey mifamatotra akaiky Aminy tokoa isika! Ny faneken’i Kristy antsika ho fianakaviany dia maneho ny fifandraisantsika roroa. Toy ny vola vy io, manana lafiny iray hafa, ary io lafiny io dia maneho antsika izay tsy menatra ny hiantso an’i Jesosy hoe rahalahintsika. Amin’ny finoana no hanekentsika Azy eo anatrehan’izao tontolo izao, ary tsy mahamenatra antsika izany.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’

Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@orange.mg

Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book : Feon’ny Filazantsara

Raha nanoina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.